Thumbnail for 256
/by

Pohotovosť opäť podvádza a zavádza svojich klientov

Ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru (RPMN) má spotrebtieľovi zjednodušiť porovnanie dvoch pôžičiek. Čo však v prípade, ak Zmluva o pôžičke alebo o spotrebiteľskom úvere obsahuje iné RPMN ako Dohoda o splátkach?

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia disponuje zmluvami o spotrebiteľskom úvere a dohodami o splátkach uzatvorenými medzi spotrebiteľmi a spoločnosťou POHOTOVOSŤ s.r.o.. Tá aj napriek svojej minulosti v septembri minulého roku po zmene legislatívy dostala od Národnej banky Slovenska oprávnenie k poskytovaniu spotrebiteľských pôžičiek. Súčasťou tohto schvaľovacieho procesu je predloženie zmlúv uzavieraných so spotrebiteľmi, ktoré by mali byť v súlade so zákonmi. Túto povinnosť si spoločnosť podľa nášho názoru splnila a zrejme aj plní.

Dve RPMN v jednom zmluvnom vzťahu

Menovaná spoločnosť so spotrebiteľmi uzaviera Zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorá podlieha kontrole NBS. Povinne dáva spotrebiteľovi podpísať aj štandardný európsky formulár finančného spotrebiteľa. Následne spotrebiteľ podpisuje ešte Dohodu o plnení v splátkach, Dohodu o mediačnom konaní a takzvanú rozhodcovskú doložku. Pri kontrole predmetných zmlúv bolo zistené, že spoločnosť POHOTOVOSŤ s.r.o. uvádza vrámci jedného zmluvného vzťahu dve rozdielne RPMN. Výška odplaty z pôžičky je podľa Zmluvy o úvere “iba” 28,00 % avšak podľa Dohody o splátkach až vo výške 272,69%.

Schéma podľa názoru Spotrebiteľského Centra – neziskovej organizácie predpokladá, že pri kontrole zmluvy orgánmi dozoru nebudú pochybnosti o správnosti prepočtu RPMN, keďže výška odplaty je stanovená nižšie ako maximálna priemerná odplata, ktorú určuje Ministerstvo financií SR. To v praxi znamená, že ak je maximálna výška odplaty úrčená ako 35% tak 28% odplata vyjadrená ako RPMN v zmluve o úvere je v absolútnom poriadku. Vyzerá to dobre, avšak len do tej miery, kým nepozrieme do Dohody o splátkach, z ktorej vyplýva, že skutočná RPMN je 272,69%. Práve tento druhý výpočet je správny.

Spotrebiteľ si zobral pôžičku 500 eur na 10 mesiacov v októbri 2015, za ktorú má splácať 87 eur mesačne. Celkovo by mal za svoju pôžičku zaplatiť 870 eur. Aká je teda výška RPMN? 272,69% nie 28% ako sa uvádza v Zmluve o pôžičke.

V prípade, ak sa potvrdí vyššie uvedený predpoklad, bolo by možné prostredníctvom súdu vyhlásiť tieto zmluvy za neplatné, a teda aj za bezúročné. To by v praxi mohlo znamenať to, že spotrebiteľ bude povinný vrátiť nebankovke iba to, čo si v skutočnosti požičal.

Čo s tým?

Na tieto praktiky nebankovky sme upozornili Národnú banku Slovenska. Uvidíme, akým spôsobom sa vysporiada s týmto “obchádzaním” pravidiel určených pre nebankové spoločnosti, ako aj to, či budú voči POHOTOVOSŤ s.r.o. vyvodené nejaké dôsledky.

Máte zmluvu s nebankovkou? Nechajte si ju bezplatne preskúmať

Svoju Zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzatvorenú s nebankovou spoločnosťou si môžete nechať bezplatne preskúmať prostredníctvom webovej stránky www.zmluvnepodmienky.sk.

Po vyplnení základných osobných a kontaktných údajov na Vašu emailovú adresu doručíme odkaz na on-line priečinok, do ktorého môžete svoje zmluvy a ďalšie dokumenty súvisiace s pôžičkou nahrať. V priebehu pätnástich dní bezplatne preveríme Vašu zmluvu z právneho ale aj ekonomického pohľadu a vyhotovíme Vám stanovisko, v ktorom sa dozviete, či je vaša zmluva v poriadku.

Ak nájdeme nedostatky budeme Vás informovať o ďalších možnostiach a spôsoboch vyriešenia stavu v ktorom sa nachádzate.

Príspevok Pohotovosť opäť podvádza a zavádza svojich klientov zobrazený najskôr Spotrebiteľský poradenský a informačný servis (SPIS).

Kto sme & čo robíme

Organizátorom tejto iniciatívy je Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia, ktoré poskytuje bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo spotrebiteľom. V súvislosti s touto iniciatívou zabezpečuje pomoc pri napísaní námietok proti exekúcií a zastupuje spotrebiteľov v konaniach o zastavenie exekúcie.

Podmienky pre získanie pomoci

Na bezplatnú právnu pomoc (prijatie podnetu, príprava a podanie návrhu alebo námietok voči exekúcií) má nárok občan s pobytom na území SR, ktorý v zmluvnom vzťahu vystupuje  ako spotrebiteľ alebo v prípade ak bol zmluvný vzťah uzatvorený so živnostníkom, pričom pre uzatvorenie zmluvy bolo podmienkou živnostenské oprávnenie.

enfoldwplk